Fett är brandfarligt och om det tar eld så blir det höga temperaturer i din imkanal – vilket kan leda till stora bränder. Därför ska alla storkök samt alla restauranger enligt lag låta rengöra sin imkanal med jämna mellanrum.

Denna rengöring kan, beroende på hur systemet ser ut, ske på lite olika sätt. Oftast genom att vi spolar i kanaler, på fläktar och aggregat med varmt vatten och ett fettlösande medel – så att det brandfarliga fettet försvinner.

REGELBUNDNA KONTROLLER MINSKAR RISKERNA
Hur ofta imkanalen ska rengöras bestäms av kommunen och regleras i förordningen om skydd mot olyckor. I Region Gotland gäller att fristerna ska se ut på följande vis:
STORKÖK/RESTAURANGER = 3 gånger /år
UPPVÄRMNINGSKÖK = 1 gång / år

FÖRORDNINGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR
En kommun skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ske. Kommunen får besluta om brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ tredje stycket lagen om skydd mot olyckor i särskilt fall.