Vi på Brandförebyggarna Gotland AB har uppdraget av Region Gotland att utföra brandskyddskontroller på Gotland (enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor). 

Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet sker i bostäder.
Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant, kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Efter kontrollen dokumenterar och meddelar den som utfört kontrollen vad som kontrollerats och vad som framkommit vid kontrollen.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister på anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet.

• Sotbildning och beläggningar,
• Skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
• Temperaturförhållanden,
• Tryckförhållanden och täthet.
• Drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.