Som fastighetsägare har du ansvar för brandskyddet i din fastighet och där ingår att din eldstad är säker att använda.

Brandförebyggarna Gotland AB utför sotning (rengöring) och brandskyddskontroller enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor på uppdrag av Region Gotland, vilket behövs för att säkerställa ditt eldstadsbrandskydd. Avgifter och taxor för besöket fastställs av regionfullmäktige i Region Gotland, dessa finns på deras hemsida www.gotland.se.
Brandskyddskontrollen är viktig för säkerheten och tryggheten i bostaden. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister på anläggningen som kan innebära risker för brand.

Brandskyddskontrollen är en i huvudsak okulär kontroll där vi kontrollerar:
– Sotbildning och beläggningar
– Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
– Temperaturförhållanden
– Tryck- och täthetsförhållanden
– Drift och skötsel

Den behöriga kontrollanten som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla delar av huset som skorstenen passerar, även taket. Eldstaden och rökkanalen måste vara släckt och avsvalnad. Brandskyddskontrollen dokumenteras och protokoll översänds till fastighetsägaren.

Gällande taxa från Region Gotland hittar du här!


Vanliga frågor vid brandskyddskontroll

Behöver eldstaden vara släckt vid besöket?
– Eldstaden ska vara släckt och avsvalnad. Besöket beräknas ta cirka 20-60 minuter.

Tar ni bort värmekulitskivorna vid kontrollen?
– I det fall brandskyddskontroll ska utföras på kamin/insats med s.k. värmekulitskiva vill vi upplysa om att skivan blir porös av värmen och kan gå sönder vid upp- och nedmontering. Fastighetsägaren/innehavaren ombedes att ta ner den/dom före brandskyddskontroll. Vi gör det gärna åt er men med reservation för ovan och att vi inte ersätter den/dom i det fall de går sönder.

Ska ni upp på taket?
– Ja, uppstigningsanordningarna till skorstenen behöver vara säkra och väl underhållna, samt vägen dit fri och lättåtkomlig.

Måste jag ta emot besöket?
– Fastighetsägare skall se till att fastigheten är tillgänglig för arbetets utförande vid den tidpunkt som har aviserats. Om särskilda skäl föreligger ska ombokning ske snarast, dock senast två helgfria vardagar innan aviserat besök. Om brandskyddskontrollen inte kunnat utföras enligt avisering kommer full avgift uttas enligt gällande sotningstaxa fastställd av Region Gotland.

Kan jag boka om min tid?
– Ombokning kan ske via vår hemsida www.bfb.se, via e-post till info@bfb.se eller via telefon 0498-21 07 07.

– Efter två aviserade tillfällen utan tillträde kommer eldstaden att beläggas med nyttjandeförbud och Räddningstjänsten informeras. En brandskyddskontroll behöver genomföras för att häva nyttjandeförbudet.

– Eventuell reklamation sker skriftligt via vår hemsida www.bfb.se eller via e-post till info@bfb.se snarast efter utfört arbete.

– Önskar du besök kvällstid efter klockan 17.00 debiteras dubbel avgift enligt gällande sotningstaxa. Bokning sker via vår hemsida www.bfb.se eller via telefon 0498-21 07 07.