Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter och vilket stöd har vi för behandlingen?
Brandförebyggarna Gotland AB behandlar personuppgifter i samband med den myndighetsutövning som bolaget utför åt Region Gotland, köp av produkter och tjänster, kundkontakter samt frågor och svar till kunder. Vi samlar in personuppgifter genom att du själv lämnar dessa, att vi får information från tredje part att ägarbyte skett på fastigheten eller att eldstad har installerats samt genom vår egen bevakning av lagfarter. De personuppgifter som vi behandlar är till exempel namn, adress, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning, personnummer, företagstillhörighet och roll. Vi har stöd för vår behandling i och med att den är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövningen. I vissa fall kan vi behandla uppgifter på grund av att vi har ditt samtycke till behandlingen eller på grund av att vi har ingått ett avtal med dig.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter och hur länge sparar vi dem?
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut efter en prövning till dem som behöver ta del av uppgifterna på grund utav att de utför en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning.

Brandförebyggarna Gotland AB använder sig av underleverantörer till olika processer i sin verksamhet, exempelvis att trycka och skicka brev. Dessa underleverantörer behandlar ofta personuppgifter som Brandförebyggarna Gotland AB samlat in och därmed ansvarar för. Brandförebyggarna Gotland AB har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden.

För fullföljandet av uppdraget mot Region Gotland krävs det att vissa uppgifter sparas, Region Gotland uppdrar åt Brandförebyggarna Gotland AB att lagra information i kontrollboken. För personuppgifter som inte längre behövs och som vi inte är skyldiga att spara gallras löpande.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga. Brandförebyggarna Gotland AB måste utreda om informationen är felaktig, om den är felaktig så ska den rättas så snart som möjligt, om vi inte kan se att den informationen stämmer mot offentliga register så behöver vi inte ändra uppgiften.

Du har rätt att få ett utdrag ur datasystemet med allt som finns registrerat om dig.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade om det inte längre finns behov att ha uppgifterna kvar. Brandförebyggarna Gotland AB måste utreda om uppgifterna verkligen ska raderas.