SOTNING

Behöver jag släppa in sotaren?

Ja, i lagen om skydd mot olyckor finns en särskild paragraf som reglerar sotarens rätt till tillträde till samtliga eldstäder i kommunen. Du har också som fastighetsägare skyldighet att se till att sotningen är utförd i rätt tid och innan du använder en eldstad måste du vara förvissad om att den inte är belagd med eldningsförbud. Vi vill gärna träffa dig, men det är ingen närvaroplikt vid sotning så kan vi få tillgång till fastigheten på annat sätt går det bra för oss.

Hur ofta bör det sotas och vem håller reda på det?

Hur ofta sotningen ska ske beror på vad det är för eldstad du har och hur mycket du eldar. En vedeldad värmepanna används mer frekvent än en öppen spis och behöver därför sotas oftare. Fristerna för sotning är olika för olika typer av eldstäder och det är din lokala sotare som vet när det är dags för sotning. Är man osäker och vill ha sotat tidigare går det självklart bra att höra av sig till oss för att boka in en tid för sotning.

Behöver jag förbereda för att sotaren kommer och måste jag vara hemma?

När sotaren kommer ser vi gärna att stege till taket är uppställd eller att det är förberett på vinden om man tar sig upp till taket via den. Eldstaden ska även vara lättillgänglig för sotaren.
Har du möbler som du är rädd om i närheten av eldstaden kan det vara bra att täcka över dem med t ex ett lakan och har du en matta framför eldstaden är det bra att flytta undan den lite granna i fall olyckan skulle vara framme.
Det underlättar även för sotaren om eldstaden är tömd på aska.

Vi vill gärna träffa dig, men du behöver inte vara hemma vid sotningen så länge vi har tillträde till huset och enkelt kan komma upp på taket och in till eldstaden. Vissa väljer att lämna nyckel till en granne, gömma nyckeln någonstans eller lämna den till oss på vårt kontor.

Jag kan inte utsatt dag/tid, går tiden att ändra?

Tyvärr har vi begränsade möjligheter att tillgodose speciella tider inom aviserat intervall, då det medför att vår arbetsplanering skulle bli svår att hålla. Vi försöker givetvis hjälpa till i möjligaste mån. Vid sotning och brandskyddskontroll är det ingen närvaroplikt, även om vi gärna ser att vi träffas, så kanske det går att lösa med att nyckel lämnas in till oss eller att granne låser upp?

Man kan även ändra tiden för besöket till en annan dag så länge ordinarie arbete pågår i samma område. Om du vill ändra tiden till ett annat tillfälle utan att ordinarie arbete pågår i det området vid det tillfället du önskar gäller inte den kommunalt fastställda taxan.

Vilka bestämmelser finns för sotning?

Sotning utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Kortfattat så står det där att kommunen har skyldighet att se till att det ska finnas en sotare och en brandskyddskontrollant i kommunen för att utföra dessa jobb. Vi som sotningsföretag har skyldighet att avisera när det enligt fristen är dags för sotning respektive brandskyddskontroll på de fastigheter som finns i vårt distrikt. Skulle den aviserade tiden inte passa är det den enskilde fastighetsägarens skyldighet att se till att detta utförs, alltså att boka om tiden till en som passar bättre så att sotaren kan utföra sitt jobb. Det yttersta ansvaret att din eldstad och skorsten är säker att använda är ditt som fastighetsägare. Väljer man att hoppa över ett aviserat sotningstillfälle är det ditt ansvar att boka in en sotningstid om du behöver sotat efter det.

När får jag reda på att det är dags för sotning?

Vi aviserar våra kunder via post 10-14 dagar före det planerade sotningstillfället. Tyvärr har vi begränsade möjligheter att tillgodose speciella tider inom aviserat intervall, då det medför att vår arbetsplanering skulle bli svår att hålla. Vi försöker givetvis hjälpa till i möjligaste mån.

Jag har ingen stege på taket, kommer sotaren upp ändå?

Taksäkerheten är något som är viktigt för oss eftersom det är det enda skyddet vi har mot olyckor som kan hända när man arbetar på tak. Har du korrekt takstege och glidskydd monterat på taket så ska det inte vara något problem. Men våra sotare är sina egna skyddsombud när de är ute och arbetar och känner de sig osäkra så har de rätt att vägra gå upp på ditt tak om det inte finns korrekt installerad taksäkerhet.

Kan man sota själv?

Enligt lagen får kommunen endast tillåta att en fastighetsägare sotar sin egen anläggning om det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Fastighetsägaren ska dokumentera när sotning har skett. Denna dokumentation kan sedan kontrolleras i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.

Ansökan görs till Räddningstjänsten (Region Gotland) efter genomgången relevant utbildning.

Vad kostar en sotning?

Regionfullmäktige har antagit en taxa för sotning och reglerar den avgift som du som fastighetsägare ska betala när sotning utförs.

Taxan är framtagen på ett sådant sätt att husen skall tas på ett pärlebandsystem, vill fastighetsägaren själv bestämma dag och tid gäller inte sotningstaxan.

Taxan är utformad så att det är ett fastpris per objekt.

Se aktuell sotningstaxa här: https://www.gotland.se/20603

BRANDSKYDDSKONTROLL

Vad är det för skillnad på en sotning och en brandskyddskontroll?

En sotning är en rengöring av din eldstad och skorsten då vi tar bort sot och andra brännbara beläggningar för att minska risken för brand i din skorsten. En rengjord eldstad och skorsten är dessutom effektivare och du får ut mer av en sotad eldstad än en som har kvar beläggningarna av sot. Vid sotning kan man även tidigt upptäcka enstaka risker med skorstenen och eldstaden. Det vanligaste är att det finns tjära i rökkanalen och självklart lämnar vi tips och råd om hur du får bort denna brandfarliga beläggning på bästa sätt.

En brandskyddskontroll är en okulär besiktning av din eldstad och skorsten, alltså vi tittar med blotta ögat, för att göra en bedömning av skicket och säkerheten ur brandskyddssynpunkt. Detta är för att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister och förhindra brand. Vid en brandskyddskontroll så filmas skorstenen med en kamera för att komma åt att se överallt på insidan.

Vad är brandskyddskontroll och varför? Kan inte sotaren göra det samtidigt?

En brandskyddskontroll är en okulär besiktning av din eldstad och skorsten, alltså vi tittar med blotta ögat, för att göra en bedömning av skicket och säkerheten ur brandskyddssynpunkt. Detta är för att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister och förhindra brand. Vid en brandskyddskontroll så filmas skorstenen med en kamera för att komma åt att se överallt på insidan.

För att få utföra brandskyddskontroll så måste man vara utbildad skorstensfejartekniker och ha delegation ifrån Räddningstjänsten.

Hur ofta ska en brandskyddskontroll göras och vem håller reda på det?

Hur ofta brandskyddskontroll ska ske beror på vad det är för eldstad du har och hur mycket du eldar. Fristen för brandskyddskontroll beror på vad du har för eldstad och hur mycket den används och det är din lokala sotare som vet när det är dags för brandskyddskontroll. Vilka intervaller det ska vara är beslutat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

Får kommunen tillåta att en fastighetsägare att själv utföra brandskyddskontrollen?

Nej, det kan de inte. Det är ett kommunalt ansvar att se till att brandskyddskontrollen utförs i kommunen, i egen regi eller på entreprenad, och det får inte en fastighetsägare utföra på egen hand. Kommunen bestämmer alltså vem som ska göra det åt dig. På Gotland är det vi på Brandförebyggarna Gotland AB som har uppdraget av regionen.

Jag kan inte utsatt dag/tid, går tiden att ändra?

Tyvärr har vi begränsade möjligheter att tillgodose speciella tider inom aviserat intervall, då det medför att vår arbetsplanering skulle bli svår att hålla. Vi försöker givetvis hjälpa till i möjligaste mån. Vi ser gärna att vi träffas vid besöket, men vid sotning och brandskyddskontroll är det ingen närvaroplikt så kanske det går att lösa med att nyckel lämnas in till oss eller att granne låser upp?

Man kan även ändra tiden för besöket till en annan dag så länge ordinarie arbete pågår i samma område. Om du vill ändra tiden till ett annat tillfälle utan att ordinarie arbete pågår i det området vid det tillfället du önskar gäller inte längre den kommunalt fastställda taxan.

Vad kostar en brandskyddskontroll?

Kommunfullmäktige har antagit en taxa för brandskyddskontroll och reglerar den avgift du som fastighetsägare ska betala för arbetet.

Taxan är framtagen på ett sådant sätt att husen skall tas på ett pärlebandsystem, vill fastighetsägaren själv bestämma dag och tid gäller inte sotningstaxan.

Taxan är utformad så att det är ett fastpris per objekt.

Se aktuell sotningstaxa här: https://www.gotland.se/20603

AVISERING & FAKTURA

Jag har inte fått någon avisering, vad kan ha hänt?

Vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär för att kontrollera att avisering sänts ut samt att vi har rätt adressuppgifter.

Jag har fått en avisering igen trots att sotning utfördes för inte alls länge sedan, varför?

Kontrollera noga vad aviseringen gäller, är det sotning, brandskyddskontroll eller båda som skall utföras?

Sotning utförs enligt en intervall som kommunen har fastställt och brandskyddskontroll enligt en intervall som fastställts av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

Vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär för att kontrollera att avisering sänts ut samt att vi har rätt adressuppgifter.

Varför har jag inte fått någon faktura?

Vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär för att kontrollera att faktura har skapats samt att vi har rätt adressuppgifter.

Varför har jag fått ett betalningskrav trots att jag betalat?

Kontrollera att du har betalat till rätt bankgiro och med korrekt OCR-nummer. Betalningen och kravet kan ha gått om varandra då det tar någon dag innan betalningen är registrerad. Vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär för kontroll att betalningen är registrerad.

Vad gör jag om jag har betalat in för mycket?

Vänligen kontakta PayEx Sverige AB på telefon 0498-20 15 17 då det är de som hanterar inbetalningarna och eventuella utbetalningar sker av dem.

Vad gör jag om jag inte kan betala fakturan till förfallodagen?

Vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär så kan vi lägga ett anstånd på fakturan.

Jag har en restaurang som hyresgäst, men jag har fått faktura på deras imkanal. Varför det?

Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för brandskyddet i sin fastighet (LSO 2 kap 2§) Om nyttjanderättsinnehavaren (restaurangen) inte betalar rengöringen eller på annat sätt inte fullgör sina skyldigheter, vänder vi oss till fastighetsägaren.

ÖVRIGA FRÅGOR

Jag har installerat en ny eldstad, kan ni komma och besiktiga?

Först kontaktar du byggnadsnämnden och gör en bygganmälan om en ny eldstad. Efter installationen kontaktar du oss och vår besiktningsman gör en slutbesiktning. Vid godkännande skrivs ett protokoll ut som du bifogar handlingarna från byggnadsnämnden.

När sotas köksfläkten?

Vi hjälper dig gärna att rengöra köksfläkten, men efter år 2004 så ingår det inte i sotarens kommunala uppdrag utan måste beställas av fastighetsägaren.

Kontakta oss via vårt kontaktformulär om du vill att vi hjälper till med det.

Hur ofta bör ventilationen underhållas?

Har du fläktstyrd ventilation i ditt hus bör du rensa systemet ungefär vart sjätte år. Filter till ditt ventilationsaggregat bör bytas 1-2 gånger per år.

När det gäller din spisfläkt eller spiskåpa bör den ses över och rengöras med 3-6 års mellanrum. Tänk på att ju renare du själv håller filtret i din spisfläkt eller spiskåpa desto mindre fett och damm kommer sätta sig i fläkten. Självklart gör vi även rent imkanalen i samband med rengöring av din spisfläkt.

Har du ett rent ventilationssystem blir inomhusklimatet bättre, fläktens funktion blir mer tillfredsställande och dessutom minskar risken för brandspridning om du skulle glömma något spisen.

Jag har fågelbo i skorstenen, kan ni komma och ta bort?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär, så återkommer vi till dig när vi kan komma och ta bort fågelboet. Observera att under perioden 15/4 – 1/7 så får kajbo inte tas.

Jag har ingen stege, tar ni med er stege?

Fastighetsägaren har en skyldighet att ordna så det finns en fast stege på taket och ställa fram en markstege.

Vad gör jag om jag inte längre använder min eldstad?

Vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär så vi kan sända ut en blankett om ändring av eldstad. Denna skriver du under och sänder in till oss. När vi mottagit blanketten ändrar vi status på eldstaden till obrukad.