INFORMATION
Som fastighetsägare har du ansvar för brandskyddet i din fastighet och där ingår att din eldstad är säker att använda.

Brandförebyggarna Gotland AB utför sotning (rengöring) och brandskyddskontroller enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor på uppdrag av Region Gotland, vilket behövs för att säkerställa ditt eldstadsbrandskydd. Avgifter och taxor för besöket fastställs av regionfullmäktige i Region Gotland och aktuell sotningstaxa hittar du här!


DIN ELDSTAD
Om du har en eldstad i ditt fritidsboende som du eldar i behöver den finnas registrerad i Region Gotlands kontrollbok som vi hanterar.

Vi skickar automatiskt ut aviseringar gällande sotningar och brandskyddskontroller på alla registrerade aktiva eldstäder. Om du äger ett fritidsboende kommer aviseringen att sändas till dig under perioden juni-augusti. Vid besöket behöver vi tillträde till eldstaden, men du behöver själv inte närvara vid besöket. Informera oss gärna om det exempelvis finns en nyckelgömma eller att en granne/bekant kan öppna upp inför besöket.

Om din eldstad inte finns registrerad behöver den besiktigas. Vänligen boka tid för besiktning här och välj ”Befintlig eldstad”.SOTNING
Region Gotland har beslutat att alla sotningar ska ske genom roterande undertryckssotning
från och med 1 april 2024. Avsteg från detta får i undantagsfall göras om det krävs på grund
av anläggningens konstruktion. Roterande undertryckssotning innebär att skorstenen blir
renare, vilket minskar risken för soteld. Även sotarens arbetsmiljö förbättras och skadlig
miljöpåverkan genom utsläpp av partiklar i luften minskar. Roterande undertryckssotning
innebär att rengöring/sotning kommer att utföras nerifrån eldstaden/renslucka.


BRANDSKYDDSKONTROLL
Brandskyddskontrollen är viktig för säkerheten och tryggheten i bostaden. Syftet med
brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister på anläggningen som
kan innebära risker för brand.

Brandskyddskontrollen är en i huvudsak okulär kontroll där vi kontrollerar: – Sotbildning och beläggningar – Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
– Temperaturförhållanden
– Tryck- och täthetsförhållanden
– Drift och skötsel

Den behöriga kontrollanten som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla delar av
huset som skorstenen passerar, även taket. Eldstaden och rökkanalen måste vara släckt och
avsvalnad. Brandskyddskontrollen dokumenteras och protokoll översänds till
fastighetsägaren.


VANLIGA FRÅGOR & SVAR
Vart placeras askan vid sotning?
– Se till att ha ett kärl av obrännbart material med lock som tillhandahålls till sot/aska. Saknas
kärl finns möjlighet att köpa av oss, säg till någon dag innan besöket så tar vi med oss en
hink.

Hur sotas eldstaden?
– Sotning kommer att ske underifrån, men vi kan fortfarande behöva komma upp till
skorstenen. Uppstigningsanordningarna till skorstenen behöver därför vara säkra och väl
underhållna, samt vägen dit fri och lättåtkomlig.

Vad gör jag om någon av mina eldstäder inte behöver sotas?
– Om besöket avser rengöring av flera eldstäder och om något av de aviserade objekten inte
ska rengöras behöver du kontakta oss senast två helgfria arbetsdagar innan aviserat besök.

Måste jag ta emot besöket?
– Fastighetsägare skall se till att fastigheten är tillgänglig för arbetets utförande vid den
tidpunkt som har aviserats. Vi ser gärna att någon är hemma vid besöket, men du behöver
själv inte vara på plats så länge vi har tillträde till fastigheten. Om särskilda skäl föreligger
ska ombokning ske snarast, dock senast två helgfria arbetsdagar innan aviserat besök.
Om
ombokning ej har skett i tid eller om arbetet inte kunnat utföras enligt avisering kommer full
avgift uttas enligt gällande sotningstaxa fastställd av Region Gotland.

Kan jag boka om min tid?
– Ombokning kan ske via vår hemsida www.bfb.se, via e-post till info@bfb.se eller via telefon
0498-21 07 07.

– Efter två aviserade tillfällen utan tillträde kommer eldstaden att beläggas med
nyttjandeförbud och Region Gotland informeras. En brandskyddskontroll behöver
genomföras för att häva nyttjandeförbudet.

– Eventuell reklamation sker skriftligt via vår hemsida www.bfb.se eller via e-post till
info@bfb.se snarast efter utfört arbete.

– Önskar du besök kvällstid efter klockan 17.00 debiteras dubbel avgift enligt gällande
sotningstaxa. Bokning sker via vår hemsida www.bfb.se eller via telefon 0498-21 07 07.