Det finns många olika typer av besiktningar som vi kan hjälpa Dig med. För att vi ska kunna göra en bra besiktning så är det viktigt att vi i förväg vet orsaken till besiktningen. Här följer några olika typer av besiktningar.

Installationsbesiktning
Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal ska anmälan alltid göras av fastighetsägaren till Byggnadsnämnden i Regionen. Inom detaljplanerat område kan bygglov krävas. Även vissa åtgärder så som när skorsten dras längs med fasaden eller nära takfoten kan kräva bygglov.

Inför installation eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal ska en kontrollansvarig utses. En kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.
När Byggnadsnämnden har behandlat ärendet och skickat ut ett startbesked, kan installationen påbörjas.

När installationen är klar måste en sakkunnig på brand besiktiga installationen av eldstaden/rökkanalen. Denne person går då igenom och besiktigar installationen och utfärdar ett sakkunnighetsbevis. Sakkunnighetsbeviset ska sedan skickas till Byggnadsnämnden. Nu kan slutbesked för installationen av eldstaden/rökkanalen lämnas och anläggningen tas i bruk.

Statuskontroll av oregistrerad eldstad och skorsten
För att vara säker på att din eldstad och skorsten är säker att elda i måste du beställa en statuskontroll av dessa. Den måste kontrolleras innan den får tas i bruk igen. Skorstenen kan vara igensatt av både fågelbo och nedfallen sot, eller vara vittrad. Det kan även finnas rostangrepp på både rökkanal och eldstad. Tänk på att uppstigningsanordningarna måste vara godkända för att eldstaden ska kunna tas i bruk.

Kontroll av skorsten efter soteld
Om en soteld inträffar ska du först ringa räddningstjänsten på 112. Eftersom sotelden kan ge temperaturer på över 1 000ºC kan skorstenen ha skadats så att fortsatt eldning kan medföra att huset börjar brinna. Du bör därför beställa en besiktning av skorstenen så att vi får undersöka om det finns några brandfarliga skador.

Försäljning eller köp av fastighet
Det är vanligt med tvister i samband med köp av hus. Det ställs stora krav på att köparen noggrant ska kontrollera huset så att det inte finns några fel. En brist som kan upptäckas av skorstensfejaren räknas inte som ett dolt fel.
För att undvika obehagliga dyra överraskningar efteråt är det viktigt att du låter någon av våra tekniker undersöka eldstäder och skorstenar innan köpet.

Sprängbesiktning
I samband med sprängningar och andra markarbeten blir det lätt skador i skorstenar och eldstäder. Risken är störst för kakelugnar. För att inte behöva betala för gamla skador ska du som tänker utföra sprängningsarbeten, beställa besiktning av kringliggande fastigheter.
Efter sprängningsarbetena ska en efterbesiktning utföras.
Hur denna typ av besiktning ska gå till finns fastställd i svensk standard SS 460 48 60.