Fastighetsägare skall tillse att fastigheten är tillgänglig för arbetets utförande vid den tidpunkt som har aviserats.
Fastighetsägaren skall ha vidtagit erforderliga förberedelser så att arbetet kan påbörjas utan dröjsmål och utan onödiga hinder. De förberedande åtgärder som fastighetsägaren skall vidta är en förutsättning för att arbetet skall ersättas med de fasta avgifter som anges i sotning/rengöringstaxan.

För sotning/rengöring skall särskilt tillses att:

• Vägen till pannrummet eller annat rum med eldstad ej är belamrad med föremål som är hindrande eller kan komma till skada.

• Det finns arbetsutrymme runt eldstaden så att arbetet kan utföras på ett arbetsmiljöriktigt sätt.

• Sådant som är ömtåligt för smuts ej finns i pannrummet eller nära eldstad i annat rum

• Prydnadsföremål eller dylikt på eller invid eldstad tas bort.

• Att det för uppsamling av sot finns särskilt askutrymme i närheten av eldstaden eller kärl av obrännbart material inkl.lock (obs! att plastkärl ej får användas) samt lämplig skyffel.

• Rensluckor i vinds- och källarutrymme ej är blockerade och att utrymme med sådan lucka hålls tillgänglig vid sotningen/rengöringen.

• Om stoftsugare eller el-drivet verktyg används vid sotningen/rengöringen, behöver ett skyddsjordat el-uttag finns tillgängligt vid eldstaden eller i dess omedelbara närhet

Tillträde till tak
• I byggbestämmelser föreskrivna anordningar för takarbetet , erforderlig fast anbringad stege till taklucka, takstege, takbrygga, glidskydd, skorstensstege och arbetsplan med skyddsräcke, skall finnas och underhållas väl av fastighetsägaren för att förebygga olycksfall.

• Om lös väggstege godtas, skall denna finnas tillgänglig vid uppstigningstillfället till
taket. Glidskydd skall finnas.

• Väg är skottad fram till uppstigningsstället till taket vintertid